Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Proposta nuova funzionalità per condomini

Il progetto AIRESIS potrebbe essere un strumento di partecipazione utilissimo anche alla vita di condominio, che in sostanza è il primo nucleo sociale di democrazia.

AIRESIS potrebbe quindi sostituire o integrarsi all'assemblea ove si propone, si discute e si deliberano soluzioni ai problemi che quotidianamente si presentano nei condomini. Il metodo protrebbe essere normato ed inserito nel regolamento di condominio come strumento decisionale (anche solo per l'ordinaria amministrazione fino ad un limite di spesa) o solo propositivo (le decisioni potrebbero essere ratificate successivamente nelle assemble di condominio classiche).

Nel progetto manca però la possibilità di attribuire il valore millesimale ad ogni partecipante (condomino) del gruppo (condominio) che dovrebbe sostituirsi al quorum.

Stakeholders (persone coinvolte)

Potenzialmente tutti i condomini del territorio italiano

Sarebbe auspicabile creare una tipologia di gruppo specifico per i condomini, il cui quorum sia stabilito dalla tabella millesimale del condominio.

Affinchè la proposta sia ammessa e successivamente che la votazione sia approvata, il quorum dovrebbe essere una percentuale stabilita delle tabelle millesimali attribuiti dall'amministratore del gruppo (amministratore di condominio) ai singoli partecipanti (nucleo familiare del condominio)

Λύση 1: Soluzione proposta dal relatore

 • Creare gruppi specifici a supporto delle delibere assembleari di condominio.
 • Il partecipante del gruppo potrà essere esclusivamente ogni proprietario del condominio, a cui dovrà essere attribuito un valore uguale ai millesimi posseduti.
 • L'attribuzione dei millesimi dovrà essere effettuata dall'amministratore del gruppo, costituito dall'amministratore di condominio o suo delegato.
 • La percentuale, stabilita dall'amministratore, della tabella millesimale costituirà il quorum di ogni proposta e di ogni votazione.

Oggetto di valutazione della comunity degli sviluppatori del progetto AIRESIS.

Sviluppatori progetto AIRESIS.

Risorse necessarie e loro reperimento

Sostentamento libero al progetto AIRESIS.

Aspetti etici, ambientali, sociali

Riduzione del numero delle assemble di condominio, con relativo risparmio di tempo (assemble lunghe, poco partecipate e spesso inconcludenti), risorse (cancelleria necessaria per gli avvisi e le convocazioni, spostamenti di condomini fuori domicilio) ed energie (spese di gestione e pulizia dei locali dedicati all'assemblea).

Applicazione di un migliore processo Democratico al di fuori di possibili pressioni psicologiche e fisiche che a volte si tramutano in veri e propri scontri fisici. Miglioramento dell'ambiente sociale.

Tempi di delibera più rapidi e conseguente riduzione dei tempi di risoluzione delle questioni condominiali.

Riduzione della conflittualità tra i condomini.

Maggiore partecipazione dei condomini che abitualmente delegano o non vengono rappresentati nelle assemble di condominio, per mancanza di tempo e/o di voglia di partecipare ad assemble lunghe, tediose e spesso conflittuali.

Diffusione del progetto AIRESIS ad una platea maggiore con benefici di visibilità e finanziari del progetto.

Risparmio economico da parte dei condomini che non pagano il luogo dove si svolge l'assemblea, se di diversa proprietà del condominio.

Maggiore immediatezza nell'affrontare le questioni condominiali, eliminando le lungaggini di metodi assembleari e decisionali tradizionali.

Condomini non propensi alle nuove tecnologie potrebbero non partecipare alla vita condominiale.

La piattaforma potrebbe attirare un numero di utenti così elevato da richiedere un upgrade infrastrutturale.


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more