Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση OBIETTIVO RIFIUTI ZERO

I rifiuti sono delle risorse da non sprecare

 

Propongo di sviluppare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo RIFIUTI ZERO e RICICLO INTELLIGENTE

Λύση 1:

 

 

Dieci passi verso Rifiuti Zero

1.separazione alla fonte: organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non e’ un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non e’ quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale.

2.raccolta porta a porta: organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”, che appare l’unico sistema efficace di RD in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote percentuali superiori al 70%. Quattro contenitori per organico, carta, multi materiale e residuo, il cui ritiro e’ previsto secondo un calendario settimanale prestabilito.

3.compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.

4.riciclaggio: realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva.

5.riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili.

6.riuso e riparazione: realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le imprese locali, con un’ottima resa occupazionale dimostrata da molte esperienze in Nord America e in Australia.

7. tariffazione puntuale: introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere. Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti piu’ consapevoli.

8. recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla RD, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica residua.

9. centro di ricerca e riprogettazione: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle di RD, recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto, produzione e consumo.

10. azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell’ azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti Zero, innescato dal “trampolino” del porta a porta, diviene a sua volta “trampolino” per un vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa del pianeta.

11. aziende ad impatto zero: sponsorizzazione gratuita sul sito istituzionale del comune di aziende che propongono prodotti, o scarti di prodotti, riciclabili al 100%

 

Πιο πρόσφατες | Με περισσότερη αξιολόγηση

Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more